مدرسه راهنمایی نواب صفوی سوق

مدرسه نواب سوق

نمونه سوالت امتحان نهیی علوم سوم راهنمایی
نویسنده : نواب - ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٩
 

در ادامه مطلب ببینید


دانش اموزان عزیز بعد از خواندن کامل کتاب با مطالعه نمونه سئوالات زیر یافته ها و معلومات خود را امتحان کنید.

الف)- سئولات کامل کردنی

مفهوم توان هم برای نشان دادن ............... انجام کار و هم برای مشخص کردن .................سرعت تولید با مصرف ............است-1-

توان مصرفی بیشتر وسیله های برقی بر حسب .................. روی بد نه آنها نوشته شده است-2-

جیمز وات مخترع ................. است- 3-

جیمز وات توان ماشین خود را بر حسب ................... بیان کرده است -4-

هر قوه اسب برابر با ............... وات است- 5-

وسیله ای که کار برای ما آماده می کند.....................نامیده می شود-6-

می توان گفت جک با ............. و................. هر دو به ما کمک می کند-7-

مزیت مکانیکی یک ماشین نسبت به نیرویی است که به .................. وارد می شود و نیرویی که ماشین به ................. وارد می کند-8-

سطح شیبدار در مقابل کار انجام شده ............ ایجاد نمی کند ، بلکه فقط ........... را آسانتر می نماید-9-

مقدارانرژی داده شده به ماشین با مقدار انرژی که از ماشین گرفته می شود................. است-10-

مقداری از انرژی داده شده به ماشین که صرف انجام کار مورد نظر ما می شود................... نام دارد-11-

نسبت کار داده شده به ماشین که به صورت گرما هدر می رود که به آن ................... می گویند-12-

(الف)جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.5/18نمره هر نقطه چین نیم نمره

1- وقتی جسم در جهتی که نیرو بر آن وارد می شود به حرکت در آید ،می گوییم ............... انجام شده است.

2- اگر بر یک جسم نیرو وارد شود ولی جسم به حرکت در نیاید کار انجام ............... است.

3- اگر نیرویی بر یک جسم متحرک وارد شودو ............جسم در جهت وارد شدن نیرو تغییر کند در این صورت کار انجام شده است.

4- حرکت آزادانه اجسام در فضای بی کران انجام کار محسوب ............... .

5- اگر شخصی 20کیلوگرمی وزنه ای 3کیلویی را 10 مترجابجا کند ...............ژول کارانجام داده است.

6- فردی جعبه چوبی سنگینی را در جهت افق حمل می کند ، در این صورت نیروی وزن کار انجام ............... .

7- مقدار کار انجام شده روی یک جسم به میزان ............... که بر جسم وارد می شود واندازه ............... جسم بستگی دارد.

8- هر چه نیرو وجابه جایی کمتر باشد ، مقدار کار انجام شده ............... است.

9- مقدار کار بر حسب ............... اندازه گیری می شود.

10- وزن هر جسم بر روی زمین ............... است که از طرف زمین بر آن جسم وارد می شود.

11- نیروی وزن از نظر عددی ،تقریبا" مساوی با ............... برابر جرم آن جسم بر حسب کیلو گرم است .

12- معادله را کامل کنید. ......... *......... = کار

13- برای اندازه گیری انرژی از یکای ............... استفاده می شود.

14- در سطح شیب دارهرچه زاویه شیب کمتر باشد افزایش نیرو .......................است.

15- مزیت کمتراز یک مخصوص ماشینهایی است که .........................................................دارند.

16- هنگام انجام کار ممکن است انرژی از ............ به ............ دیگر تبدیل شود.

17- هنگام انجام کار ممکن است انرژی از یک ............ به ............ انتقال یابد .

18- اگر جسمی ............ داشته باشد ، می تواند کار انجام دهد.

19- در چرخ ومحوری که افزایش نیروداردهرچه شعاع محوربیشترباشدمزیت ..................می شود.

20- کارو ............... ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند .

21- یک اسب بخار،...........................کیلووات است.

22- یک کیلو ژول برابر ............... ژول است.

23- توان درواقع ...............انجام کاراست.

24- توان نشان دهنده میزان ............... انجام شده در واحد ............... است.

25- معادله توان نسبت مقدار ............... به ............... ، انجام کار است.

26- مقدار توان را بر حسب ............... اندازه می گیرند.

27- یک وات ماشینی است که در مدت یک ثانیه..................... ژول ..................... انجام می دهد.

28- ماهیان زره دار مربوط به دوران ............هستند.

29- در جدول تناوبی عناصر عنصرها به ترتیب............مرتب شده اند.

30- محلول رقیق اسید سولفوریک درباتری اتومبیل............نامیده می شود

(ب)جملات صحیح و نادرست را مشخص کنید:1نمره

1- کارتنهادرصورتی انجام می شود که راستای نیرو وجابجایی بر هم عمود باشد.(‌‌‌ )

2- دراهرم نوع سوم تمام طول اهرم را بازوی محرک تشکیل می دهد.( )

3- مزیت مکانیکی نشان می دهد که درصدکار مفیدچقدراست.( )

4- فندق شکن یک اهرم نوع سوم است.( )

(ج) سئولات تستی:2.25نمره

1- در O چندنوترون وجوددارد؟

(الف) 8 (ب) 18 (ج) 10 (د) 26

2- عددجرمی برابر کدام موردزیراست؟

(الف) عدداتمی+پروتونها (ب) عدداتمی +نوترونها (ج) الکترون +پروتون (د) نوترون ضربدر2

3- به نظرکدام دانشمند در اتم بارهای منفی توسط بارهای مثبت احاطه شده اند؟

(الف) تامسون (ب) دالتون (ج) رادرفورد (د) دموکریت

4- مدل فعلی اتمها به نظریه کدام دانشمند نزدیک است؟

(الف)تامسون (ب) بور (ج) رادرفورد (د) دالتون

5- سبکترین ایزوتوپ اکسیژن......... وفراوانترین ایزوتوپ آن ..........است.

(الف) O - O (ب) O - O (ج) O O - (د) - O O

6- نمادعنصری با10 پروتون و12 نوترون کدام است؟(X نماد یک عنصراست)

(الف)X (ب) X (ج) X (د) X

7- کدام گزینه نمی تواند نما د شیمیایی یک عنصرباشد؟

(الف) A (ب) B (ج) AB (د) Aa

8- سنگینترین ذره اتم ......... و سبکترین آن ..........است.

(الف) نوترون-پروتون (ب) نوترون - الکترون (ج) پروتون -نوترون (د) الکترون-پروتون

9-کدام نظریه مربوط به ارنست رادرفورد است؟

(الف)اتم یک هسته کوچک دارد که بیشتر جرم اتم درآن قراردارد.

(ب)هسته از ذره هایی به نام پروتون ساخته شده که دارای بار مثبت است.

(ج) پروتون های سازنده هسته بوسیله الکترونها محاصره شده اند با این حال بیشترفضای اتم خالی است.

(د) همه موارد

33- تفاوت چرخ و محور رابااهرم وقرقره بیان کنید.75/نمر

34- بازده ماشینی راحساب کنید که کل کارش 150 و کار غیر مفیدش 60 ژول باشد . 5/نمره

35- مزیت سطح شیب داری راحساب کنید که ارتفاعش 30 وطولش 50 سانتیمتر باشد. اگر ارتفاعش رانصف کنیم مزیت چند برابر می شود؟/1نمره

36- شخصی40کیلوگرمی مسافت300متررادر5/1دقیقه طی می کندتوان او چندوات و چندکیلووات است؟75/نمره

37-اهرمی رارسم کنید که تنها با افزایش نیرو به ما کمک کند .اگر تمام طول اهرم 50وفاصله نیروی مقاوم تا محرک10 سانتیمتر باشد با نیروی 130 نیوتنی بر چه مقاومتی می توانیم غلبه کنیم ؟25/1نمره

38- چرخ و محوری را رسم کنید که افزایش نیروداشته باشد.در این چرخ ومحور اگرشعاع چرخ 15وشعاع محور CM5 باشد مزیت چقدراست؟1نمره

نمونه 2


الف) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:3 نمره

1-هسته جامد زمین از جنس نیکل و............است.

2-ماهیان زره دار مربوط به دوران ............هستند.

3-ماده اصلی سازنده کروموزومها............است.

4-جوهر نمک نام دیگر اسید ............است.

5-در جدول تناوبی عناصر عنصرها به ترتیب............مرتب شده اند.

6-محلول رقیق اسید سولفوریک درباتری اتومبیل............نامیده می شود.

7-بار الکتریکی اتم در حالت عادی............ است.

8-فشار نیرویی است که به طور عمود بر ............ وارد می شود.

9-توان به معنی ............انجام کار است.به عبارت دیگر توان نشان دهنده میزان کار انجام شده در واحد............است.

10-معمولا دمای ستاره قرمز از ستاره............کمتر است.

11-سنگواره نام دیگر............است.ب) جملات صحیح ونادرست را مشخص کنید:3نمره

1-هسته داخلی زمین به حالت جامد است ( )

2-معروفترین صورت فلکی دب اکبر است ( )

3-بر اساس نظریه انتخاب طبیعی افراد ناسازگارتر از بین می روند ( )

4-DNA درون کروموزوم ها قرار دارد. ( )

5-پیوند کوالانسی از اتصال اتم های مولکول ها حاصل می شود( )

6-عدد جرمی همان وزن اتم است( )

7-جرم نسبی پروتون از الکترون کمتر است( )

8-تفاوت اتم عناصر مختلف در محل قرار گرفتن پروتونهای انهاست. ( )

9-فشار مایعات به شکل ظرفی که در ان قرار دارند بستگی ندارد( )

10-فشار با سطح نسبت معکوس دارد( )

11-قرقره ثابت و اهرم نوع اول همانند یکدیگر به ما کمک می کنند. ( )

12-پیدایش گیاهان گلدار تا اواخر سنوزوئیک طول کشید( )

ج)سوالات تکمیلی:1نمره

1-جهش به وجود آورنده تغییرات در جانداران وانتخاب طبیعی ..............................................................................

2-تفاوت اصلی پلوتو وزهره با سیارات دیگر در ان است که .................................................................................

د)سوالات تشریحی:

1-منظور از اثر گلخانه ای چیست؟1نمره

2-دانشمندان چگونه دمای یک سیاره را بر اساس رنگ ان تخمین می زنند؟1نمره

3-(الف) ورقه های پوسته زمین به چند شکل می توانندنسبت به هم جابه جا شوند ؟(ب)در کدام حالت جزایر قوسی تشکیل می شوند؟5/1نمره

4-(الف)منظور از جهش چیست؟(ب)چرا دانشمندان عقیده دارند که DNA مولکولی بسیار با ثبات است؟1نمره

5-(الف)منظور از عدد جرمی چیست؟(ب)مدل تامسون ورادرفورد چه تفاوت هایی با یکدیکر دارند؟1نمره

6-(الف)القای مغناطیسی یعنی چه؟(ب)آیا میتوان به روش القای مغناطیسی دردوجسم رسانا بار ناهمنام تولیدکرد؟چگونه؟1نمره

7-(الف)منظور از الکترون آزاد یا ظرفیتی چیست؟(ب)روش باردار کردن القایی را با رسم شکل توضیح دهید؟5/1نمره

8-(الف)توان چیست؟ (ب)آذرخش را چگونه تعریف می کنید؟1نمره

ه) مسائل:

1-شخصی 35کیلوگرمی مسافت 200متررادریک دقیقه طی می کندتوان او چقدر است؟25/1نمره

2-در یک پیچ اگر محیط پیچ Cm 2 وپای پیچ mm 5 باشدبرای غلبه بر نیروی 100نیوتنی چه نیرویی لازم است؟25/1نمره

3-چرخ ومحوری رارسم کنید که تنها افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو داشته باشد؟5/0نمره

4-در یک اهرم که تنها افزایش نیرو دارد اگر طول کل اهرم mm 5 باشدوفاصله نیروی مقاوم تا محرک 5/1 متر باشد برای غلبه بر وزنه 200نیوتنی چه نیرویی لازم است؟1نمره

سئوال اختیاری: 3مورد ازعوامل انتقال بیماری ایدز ازفرد بیمار به دیگران را بنویسید.1نمره

پروردگارا تو آنی که من می خواهـم پس آنم کن که تو خواهـیدانش اموزان عزیز بعد از خواندن کامل کتاب با مطالعه نمونه سئوالات زیر یافته ها و معلومات خود را امتحان کنید