مدرسه راهنمایی نواب صفوی سوق

مدرسه نواب سوق

نکات ادبیات سوم راهنمایی
نویسنده : نواب - ساعت ٥:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
 

برای دیدن نکات روی ادامه مطلب کلیک کنید


نکته 100 : واژه ها از نظر ساخت به دو دسته تقسیم می شوند 1- ساده 2- غیر ساده واژه ی ساده آن است که فقط یک تکواژ دارد و واژه غیر ساده بیش از یک تکواژ دارد .
پرسش 1 : کدام واژه ساده نیست ؟
1) اسفندیار
2) گنجشک
3) دستگاه
4) کارگاه
پرسش 2 : کدام واژه " مرکب " است ؟
1) دانشجو
2) کارشناسی
3) خداشناس
4) حقوق بگیر
نکته 101 : واژه های غیر ساده در زبان فارسی به سه دسته تقسیم می شوند . 1- مشتق  2- مرکب  3-مشتق -مرکب
پرسش 1 : کدام گزینه مشتق نیست ؟
1) پرورش
2) کوشش
3) خنده
4) دوچرخه
پرسش 2 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) خنده
2) گریه
3) لبه
4) شناسه
نکته 102 : در کلمات مشتق که از بن مضارع + ه ساخته می شوند باید به معنی آن ها دقت داشت .
پرسش 1 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) گزاره
2) رسانه
3) گیره
4) ماله
پرسش 2 : نسبت کدام گزینه مانند " خند و خنده " است ؟
1) دست و دسته
2) کوب و کوبه
3) مال و ماله
4) موی و مویه
نکته 103 : ( بن ماضی + ار ) هم اسم مشتق و صفت مشتق ( صفت فاعلی و مفعولی ) می سازد .
پرسش 1 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) کشتار
2) رفتار
3) خریدار
4) گفتار
پرسش 2 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) نمودار
2) پذیرفتار
3) خواستار
4) مردار
نکته 104 : ( بن مضارع + الف ) هم اسم مشتق و هم صفت مشتق می سازد .
پرسش 1 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) چَرا
2) دانا
3) توانا
4) بینا
پرسش 2 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) شنوا
2) گویا
3) بویا
4) یارا
نکته 105 : پسوند " ی " هم در اسم و هم در صفت به کار می رود .
پرسش 1 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) سیاهی
2) نیکی
3) درویشی
4) خوبی
پرسش 2 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) تهرانی
2) چوبی
3) دینی
4) مردی
نکته 106 : پسوند " گر" هم در اسم و هم در بن فعل ( ماضی و مضارع ) به کار می رود .
پرسش 1 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) آهنگر
2) مسگر
3) زرگر
4) توانگر
پرسش 2 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) رفتگر
2) کشتگر
3) ریختگر
4) رفوگر
نکته 107 : پسوند " گری " هم بر سر اسم و هم بر سر صفت می آید .
پرسش 1 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) موذی گری
2) وحشی گری
3) یاغی گری
4) سفالگری
پرسش 2 : در کدام گزینه تنها پسوند مورد نظر است و به تنهایی استعمال می شود ؟
1) لاابالی گری
2) یاغی گری
3) کوزه گری
4) وحشی گری
نکته 108 : پسوند " یّت " فقط به کلماتی می پیوندد که تکواژ پایه ی آن ها عربی است .
پرسش 1 : کاربرد کدام گزینه درست است ؟
1) منیّت
2) خوبیّت 3) رهبریّت
4) انسانیّت
پرسش 2 : کاربرد کدام واژه درست نیست ؟
1) ارجحیّت
2) آدمیّت
3) محبوبیّت
4) دوئیّت
نکته 109 : پسوند " ه " گاهی به اسم ، گاهی به صفت و گاهی به بن فعل می پیوندد .
پرسش 1 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) خورده
2) برده
3) نوشته
4) آمده
پرسش 2 : کدام گزینه از ترکیب " صفت + ه " ساخته شده است ؟
1) دهه
2) زبانه
3) سفیده
4) هزاره
نکته 110 : پسوند " گار " هم به بن ماضی و هم به بن مضارع می پیوندد .
پرسش 1 : کدام گزینه از بن ماضی + گار ساخته نشده است ؟
1) آموزگار
2) پروردگار
3) خواستگار
4) آفریدگار
پرسش 2 : همه ی گزینه ها از بن مضارع + گار ساخته شده است به جز گزینه ی ......
1) آمرزگار
2) سازگار
3) کردگار
4) آموزگار

 

نکته 111 : " ستان " گاهی پسوند است و واژه ی مشتق را می سازد و گاهی بن فعل ( بن مضارع ) است .
پرسش 1 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) گلستان
2) دادستان
3) بوستان
4) لرستان
پرسش 2 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) سروستان
2) هنرستان
3) دبیرستان
4) زمستان
نکته 112 : معانی پسوند " ان " عبارتند از زمان - مکان - نسبت - فاعلی - جمع
پرسش 1 : پسوند " ان " در کدام گزینه مفهوم زمان را نمی رساند .
1) پاییزان
2) بهاران
3) بامدادان
4) گرگان
پرسش 2 : نوع پسوند در همه ی گزینه ها یکسان است به جز گزینه ی ......
1) قبادان
2) بابکان
3) جانان
4) مردان
نکته 113 : " گاه " هم به عنوان پسوند زمان و هم پسوند مکان استفاده می شود .
پرسش 1 : در کدام گزینه پسوند " گاه " بیان کننده معنی زمان است ؟
1) سحرگاه
2) خوابگاه
3) دانشگاه
4) پالایشگاه
پرسش 2 : نوع پسوند " گاه " در کدام گزینه متفاوت است ؟
1) قرارگاه
2) آرامگاه
3) صبحگاه
4) آزمایشگاه
نکته 114 : پسوند " ک " به معانی : 1- پسوند تصغیر 2- پسوند تحقیر  3- پسوند شباهت  4 - پسوند همراهی  5 - پسوند زیبایی و ظرافت  6- پسوند تحبیب کاربرد دارد
پرسش 1 :  پسوند " ک " در کدام گزینه متفاوت است ؟
1) پشمک
2) عروسک
3) لواشک
4) سنگک
پرسش 2 :  کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) طفلک
2) حیوانک
3) مردک
4) یتیمک
نکته 115 :  " آگین " و " گین " معنی همراهی را می رسانند و صفت مشتق می سازند .
پرسش 1 :  ساختمان کدام واژه با بقیه متفاوت است ؟
1) خشمگین
2) سهمگین
3) سنگین
4) غمگین
پرسش 2 :  در کدام گزینه پسوند " آگین " نیامده است ؟
1) خشم آگین
2) زهرآگین
3) عطر آگین
4) شرمگین
نکته 116 :  "مند - اومند " پسوند همراهی هستند و واژه ی مشتق را می سازند .
پرسش 1 :  تعداد تکواژ ها در کدام گزینه متفاوت است ؟
1) ارزشمند
2) ثروتمند
3) ارجمند
4) بهره مند
پرسش 2 :  نوع پسوند در کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) تنومند
2) هنرمند
3) علاقه مند
4) ثروتمند
نکته 117 : " ور " و " اور " بیان کننده ی معنی همراهی هستند .
پرسش 1 : در همه ی گزینه ها پسوند " ور " واژه ی مشتق ساخته است به جز گزینه ی شماره ی ....
1) هنرور
2) سخنور
3) مزدور
4) نامور
پرسش 2 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) بارور
2) رنجور
3) پیشه ور
4) پیله ور
نکته 118 : " ی " ، " ان " ، "انه " ، " انی " ، "چی" ، گان - گانه - ه - ین و ینه گاهی معنی نسبت را می رسانند .
پرسش 1 : کدام گزینه از نظر ساخت با بقیه متفاوت است ؟
1) عرفانی
2) نورانی
3) روحانی
4) جسمانی
پرسش 2 : ساختمان کدام واژه با سایر واژه ها تفاوت دارد ؟
1) حیوانی
2) شاهانی
3) بارانی
4) عرفانی
نکته 119 : " دان " گاهی پسوند و گاهی بن فعل ( بن مضارع ) می باشد .
پرسش 1 : کدام واژه مشتق نیست ؟
1) نمکدان
2) گلدان
3) کاردان
4) سرمه دان
پرسش 2 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) سخن دان
2) قلمدان
3) چینه دان
4) شمعدان
نکته 120 : پیشوند " نا " از وندها یی است که صفت مشتق را می سازد .
پرسش 1 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) نامرد
2) ناشکر
3) نا امید
4) نادرست
پرسش 2 : کدام گزینه از ترکیب " نا+ بن فعل " ساخته نشده است ؟
1) نافرمان
2) ناتوان
3) نادان
4) نارس
نکته 121 : کلمات مرکب کلماتی هستند که از دو یا چند تکواژ آزاد یا مستقل ساخته شده اند .
پرسش 1 : کدام واژه ی مرکب با بقیه متفاوت است ؟
1) مهمان سرا
2) لاک پشت
3) رهاورد
4) کتابخانه
پرسش 2 : ساختمان کدام واژه ی مرکب از " اسم + بن مضارع " نیست ؟
1) گِل گیر
2) خط کش
3) دست برد
4) مدادتراش
نکته 122 : واژه هایی که ویژگی های کلمات مشتق و مرکب را با هم داشته باشند " مشتق - مرکب " هستند .
پرسش 1 : ساختمان کدام واژه با بقیه متفاوت است ؟
1) جست و جو
2) زدوخورد
3) پخت و پز
4) رُفت و روب
پرسش 2 : کدام واژه ی " مشتق - مرکب " از ترکیب " بن مضارع + وند + بن ماضی " ساخته شده است ؟
1) بند و بست
2) خرید وفروش
3) گفت وگو
4) شست وشو
نکته 123 : واژه های مشتق